මෙහිදී ඔබේ

භාෂා පහසුකම් සලසන්නන් හමුවන්න

මෙහිදී ඔබේ

භාෂා පහසුකම් සලසන්නන් හමුවන්න

නිපුණතාවය සහිත පුද්ගලයින්

1. Gamini Andrahennady  Hambantota 2.5
 
2. Sahul Hameed Ahamed Kabeer Rawuthther
2.5
 
3. Alagarathinam Sathiyan
2.41428571429
 
4. K.M.W.M. Pabodanee Chandrarathne
2
 

වැදගත් සබැඳි

tbdictionary-si
tbglossary-si

විනෝදය සමග භාෂාව ඉගෙනීම

ඔබ හට ද්වී භාෂා හෝ ත්‍රිභාෂා නිපුණතාවයන් තිබේ ද ...?
සමගිය හා සංහිඳියාව පිළිබඳව ඔබේ ජාතිය වෙනුවෙන් සේවය කරන්නඅප සමඟ ලියාපදිංචි වන්න