இங்கே உங்கள்

மொழி அனுசரணையாளரை சந்திக்க

இங்கே உங்கள்

மொழி அனுசரணையாளரை சந்திக்க

இருமொழி / மும்மொழி தகுதிகள் கொண்ட நபர்கள்

1. Gamini Andrahennady  Hambantota 2.5
 
2. Sahul Hameed Ahamed Kabeer Rawuthther
2.5
 
3. Alagarathinam Sathiyan
2.41428571429
 
4. K.M.W.M. Pabodanee Chandrarathne
2
 

முக்கிய இணைப்புகள்

tbdictionary-ta
tbglossary-ta

மொழியை வேடிக்கையுடன் கற்றுக்கொள்ள

நீங்கள் இருமொழி அல்லது மும்மொழி திறமைகள் கொண்டவரா ...?
ஒருமைப்பாட்டிற்கும் நல்லிணக்கத்திற்குமான தேசியத்தை பாதுகாத்தல்எங்களுடன் பதிவு செய்க